làm ơn đăng nhập

Tên người dùng
Mật khẩu
tiền gửi hiện tại:
số tiền cần thiết để nâng cấp bậc tiếp theo:
tiền gửi chính:
Số tiền ký quỹ duy trì VIP:

khuyến mãi đặc biệt

CHƯƠNG TRÌNH VIP SCR99

 • Người quản lí Quan hệ
  -
 • Nâng Cấp tiền thưởng
  -
 • Tiền thưởng Sinh nhật
  -
 • Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày
  -
 • Khuyến mãi đặc biệt
  -
 • Điểm VIP phí hàng ngày
  -
 • Điểm VIP thưởng sinh nhật
  -
 • Số tiền rút tối đa hàng ngày
  200M
 • Sách thể thao
  -
 • Sòng bạc Trực tuyến
  -
 • Trò chơi
  -
 • Sách thể Thao
  -
 • Sòng bài Trực tuyến
  -
 • Trò chơi
  -
 • Tổng số tiền gửi hàng tháng
  -
 • Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng
  -
 • Người quản lí Quan hệ
  -
 • Nâng Cấp tiền thưởng
  500,000
 • Tiền thưởng Sinh nhật
  1,000,000
 • Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày
  YES
 • Khuyến mãi đặc biệt
  YES
 • Điểm VIP phí hàng ngày
  20 PTS
 • Điểm VIP thưởng sinh nhật
  299 PTS
 • Số tiền rút tối đa hàng ngày
  250M
 • Sách thể thao
  0.60%
 • Sòng bạc Trực tuyến
  0.50%
 • Trò chơi
  0.60%
 • Sách thể Thao
  5%
 • Sòng bài Trực tuyến
  5%
 • Trò chơi
  5%
 • Tổng số tiền gửi hàng tháng
  LIFETIME
 • Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng
  125,000,000
 • Người quản lí Quan hệ
  -
 • Nâng Cấp tiền thưởng
  1,000,000
 • Tiền thưởng Sinh nhật
  1,800,000
 • Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày
  YES
 • Khuyến mãi đặc biệt
  YES
 • Điểm VIP phí hàng ngày
  60 PTS
 • Điểm VIP thưởng sinh nhật
  499 PTS
 • Số tiền rút tối đa hàng ngày
  250M
 • Sách thể thao
  0.70%
 • Sòng bạc Trực tuyến
  0.60%
 • Trò chơi
  0.70%
 • Sách thể Thao
  7%
 • Sòng bài Trực tuyến
  6%
 • Trò chơi
  7%
 • Tổng số tiền gửi hàng tháng
  150,000,000
 • Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng
  250,000,000
 • Người quản lí Quan hệ
  YES
 • Nâng Cấp tiền thưởng
  2,000,000
 • Tiền thưởng Sinh nhật
  2,800,000
 • Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày
  YES
 • Khuyến mãi đặc biệt
  YES
 • Điểm VIP phí hàng ngày
  150 PTS
 • Điểm VIP thưởng sinh nhật
  999 PTS
 • Số tiền rút tối đa hàng ngày
  300M
 • Sách thể thao
  0.80%
 • Sòng bạc Trực tuyến
  0.70%
 • Trò chơi
  0.80%
 • Sách thể Thao
  8%
 • Sòng bài Trực tuyến
  7%
 • Trò chơi
  8%
 • Tổng số tiền gửi hàng tháng
  300,000,000
 • Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng
  500,000,000
 • Người quản lí Quan hệ
  YES
 • Nâng Cấp tiền thưởng
  5,000,000
 • Tiền thưởng Sinh nhật
  3,800,000
 • Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày
  YES
 • Khuyến mãi đặc biệt
  YES
 • Điểm VIP phí hàng ngày
  300 PTS
 • Điểm VIP thưởng sinh nhật
  1999 PTS
 • Số tiền rút tối đa hàng ngày
  400M
 • Sách thể thao
  0.90%
 • Sòng bạc Trực tuyến
  0.80%
 • Trò chơi
  0.90%
 • Sách thể Thao
  9%
 • Sòng bài Trực tuyến
  8%
 • Trò chơi
  9%
 • Tổng số tiền gửi hàng tháng
  500,000,000
 • Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng
  900,000,000
 • Người quản lí Quan hệ
  YES
 • Nâng Cấp tiền thưởng
  10,000,000
 • Tiền thưởng Sinh nhật
  4,800,000
 • Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày
  YES
 • Khuyến mãi đặc biệt
  YES
 • Điểm VIP phí hàng ngày
  600 PTS
 • Điểm VIP thưởng sinh nhật
  2999 PTS
 • Số tiền rút tối đa hàng ngày
  500M
 • Sách thể thao
  1%
 • Sòng bạc Trực tuyến
  1%
 • Trò chơi
  1%
 • Sách thể Thao
  10%
 • Sòng bài Trực tuyến
  10%
 • Trò chơi
  10%
 • Tổng số tiền gửi hàng tháng
  1,000,000,000
 • Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng
  2,000,000,000